Regulamin

Regulamin programu „Karta VisitZakopane”

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z karty rabatowej, zwanej dalej Kartą, stworzonej w ramach programu lojalnościowego „Karta VisitZakopane” dla Klientów VisitZakopane.pl.
Klient, który otrzyma Kartę, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i zaakceptowania postanowień w nim zawartych. Regulamin jest dostępny na stronie www.kartavisitzakopane.pl oraz www.visitzakopane.pl

DEFINICJE

VisitZakopane.pl – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu Karta VisitZakopane. Firma Grupa Visit, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Kopcem 18, kod pocztowy 00-713, o numerze NIP:  634 239 97 06.

Partner–  osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, której usługi lub produkty zostały przedstawione na stronie internetowej www.kartavisitzakopane.pl i/lub www.visitzakopane.pl oraz na materiałach reklamowych programu, na podstawie zawartej z VisitZakopane.pl umowy dającej możliwość zaprezentowania promocyjnej oferty Partnera.

Karta rabatowa VisitZakopane, Karta – karta o charakterze promocyjnym i reklamowym przeznaczona dla Klientów VisitZakopane.pl, uprawniająca w określonych miejscach do skorzystania z usług albo zakupu towarów oferowanych przez Partnerów z ustalonym przez Partnerów rabatem.

Platforma internetowa – system internetowy udostępniony pod adresem www.kartavisitzakopane.pl, zaprojektowana w celu zapoznania Klientów z ofertą Partnerów, promocji marek Partnerów i wspomagania sprzedaży oferowanych przez nich produktów i usług.

ZASADY UŻYWANIA Karty rabatowej VisitZakopane

 1. Karta uprawnia do uzyskania korzyści lub rabatów na wszystkie lub wybrane towary i usługi Partnera w wysokości określonej przez udzielającego rabat Partnera.
 2. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty w punkcie Partnera przed zamówieniem usługi lub towaru.
 3. Karta i przypisane do niej rabaty mogą być realizowane wyłącznie w miejscach wskazanych na stronie www.kartavisitzakopane.pl i w katalogu Partnerów, zgodnie z indywidualną ofertą udostępnioną przez Partnera.
 4. Karta nie łączy się z innymi rabatami, ofertami specjalnymi i innymi ofertami promocji obowiązującymi u naszych Partnerów.
 5. Klient powinien dokładnie czytać ogłoszenia Partnerów, ponieważ w nich zawsze zawarte jest czego dotyczy promocyjna oferta i co być może jest wyłączone z oferty Partnera.
 6. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową oraz nie zastępuje żadnej innej formy płatności.
 7. Firma VisitZakopane.pl ma prawo do unieważnienia karty w przypadku wykorzystania jej w sposób niezgodny z postanowieniami regulaminu.
 8. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia Karty Klient nie może wystąpić do VisitZakopane z wnioskiem o wydanie duplikatu lub nowej karty rabatowej.
 9. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Karty jest zabronione i stanowi przestępstwo.
 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, jeśli chodzi o autentyczność Karty Partner może odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać Kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości i wszczęcia stosownych kroków prawnych.

 DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

 1. VisitZakopane.pl dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.kartavisitzakopane.pl na której znajduje się zakładka poświęcona współpracy z Partnerami oraz zasadami korzystania z Karty. VisitZakopane jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jej działaniu lub za problemy techniczne.
 2. VisitZakopane.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku niewłaściwego korzystania lub braku możliwości korzystania ze strony internetowej.
 3. VisitZakopane.pl zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności zakładki partnerzy, a co za tym idzie do przerw w jej działaniu, jeśli będą niezbędne do wykonania prac serwisowych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Znaki towarowe, nie będące własnością VisitZakopane.pl, a które są prezentowane na stronie internetowej i w materiałach reklamowych, są własnością Partnerów oferujących usługi lub towary.
 2. VisitZakopane.pl dołoży wszelkich starań aby usługi świadczone przez Partnerów były na jak najwyższym poziomie.
 3. VisitZakopane.pl zastrzega sobie prawo do wycofania lub dodawania nowych ofert.
 4. Karta nie gwarantuje prawa do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie. Zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi indywidualnie z Partnerem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 5. Klient musi stosować się do wewnętrznych regulaminów Partnera.
 6. VisitZakopane.pl  nie ma obowiązku wypłaty odszkodowań za straty poniesione w przypadku odmowy realizacji oferty przez Partnera lub jeśli towar lub usługa nie odpowiadają oczekiwaniom Klienta. Wszelkie reklamacje związane  z realizacją oferty Klienci powinni zwracać się bezpośrednio do Partnerów.
 7. W przypadku problemów z wykonaniem usługi lub zakupu towaru u Partnera przez klienta, VisitZakopane.pl  dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.
 8. VisitZakopane.pl zobowiązuje się do informowania na stronie www.kartavisitzakopane.pl  o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu.
 9. VisitZakopane.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Wszystkie zmiany będą obowiązywały od daty opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie www.kartavisitzakopane.pl
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.